Praktijkfolder Fysiotherapie

Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Openingstijden van de praktijk
Maandag t/m vrijdag van ongeveer 7.30 tot ongeveer 18.30 uur. (niet op woensdagmiddag) In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor een behandeling eventueel afwijken.

Contact
Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer 023-5329796, tijdens de openingsuren van de praktijk. Buiten deze uren kunt u inspreken op ons antwoordapparaat of mailen naar woorbijwjam@hotmail.com.

Tarieven
Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Tijdens de eerste afspraak wordt er een onderzoek gedaan. Dit onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met uw worden besproken.

DTF
De fysiotherapeut is sinds enkele jaren direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.

Kwaliteit
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen de Praktijk Hazepaterslaan staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF.

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie, – studie, – of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Stagiaires
Onze praktijk biedt soms studenten van de opleiding Fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt door de praktijkhouder begeleidt tijdens onderzoeken en behandelingen van patiënten.

Hygiëne
Wij verwachten van u als patiënt / cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Niet roken
Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet gerookt worden.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de uw fysiotherapeut, bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in de folderkast in de wacht ruimte.

Eigendommen / Huisregels
De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen en verwijst tevens naar de Huisregels.

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt, om u behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om; daarom is naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een zogenaamd privacyreglement. Dat reglement is in de praktijk ter inzage. Tegen kostprijs kunt u een fotokopie krijgen.

U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. U kunt tegen kostprijs een afschrift van uw gegevens ontvangen.

De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.

Meer informatie
Voor meer informatie en downloads van o.a. Huisregels, Klachtenreglement, Privacyreglement, Betalingsvoorwaarden en Tarieven verwijzen wij u naar onze website www.wimvoorbij.nl