Huisregels

Omdat er in de praktijk meerdere cliënten tegelijk aanwezig kunnen zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.
Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Nogmaals: de praktijk is niet verantwoordelijk voor eigendommen van patiënten welke onbeheerd worden achtergelaten in de praktijk.

Betalingsregeling

 • De factuur verloopt via Fa-Med.
 • De facturen dienen derhalve te worden afgewikkeld met Fa-Med volgens hun bestaande reglement.
 • Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de Acupuncturist/Fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
 • Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de Acupuncturist/Fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen via Fa-Med. De (buiten)gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De incassokosten, vermeerderd met de wettelijke rente, komen tevens voor rekening van de patiënt.