Publicatie Gezondheid


Gezondheid hangt van erg veel dingen af. Het is moeilijk om even kort aan te geven wat gezondheid is. Er is een mooie definitie uit 1948′, maar men zoekt een nieuwe. Gezondheid en ziekte lijken een twee-eenheid net als goed en kwaad.

WimVoorbijGezondheid en ziekte kunnen niet zonder elkaar, wat betekent dat je gezondheid slechts kunt benoemen, wanneer je ook ziekte benoemt. Er is geen duidelijke grens tussen gezondheid en ziekte aan te geven. Die grens is persoonlijk en is meer een soort overgangsgebied waar van beide sprake is. Iedereen kent wel mensen die lang door blijven werken met klachten. Ook kent iedereen wel mensen waar dat anders gaat.

Gezondheid is een onderwerp als het weer. Er wordt veel over gesproken. We vragen vaak: “Hoe is het met je?”. Bijna net zo vaak als: “Wat een weer, hè?”. Gezondheid is dus heel dichtbij. Voor je vrienden, familie en jezelf. We besteden die gezondheid meestal uit aan een behandelaar3, die ervoor is opgeleid. Het is nu echter de tijd om zelf meer verantwoording op ons te nemen voor onze eigen gezondheid. Natuurlijk in overleg met een behandelaar.

De kranten staan de laatste jaren vol over problemen in de gezondheidszorg. U kunt die hier zelf wel invullen. Omdat gezondheidszorg zo persoonlijk is, wordt je aandacht toch getrokken naar berichten over de behandeling, de kansen, de bijwerkingen, maar ook naar de ontwikkeling van geïntegreerde vormen van meerdere typen geneeskunde. Er wordt gezocht naar een beter begrip van het verband tussen lichaam en geest en de rol van bewustzijn. De gezondheidszorg lijkt zelf op dit moment ziek te zijn en zou eerst zichzelf moeten behandelen en voorkeuren en vooroordelen cultureel, politiek, wetenschappelijk en economisch moeten laten vallen.

Hoe ging dat vroeger?
In het verleden zijn er door alle tijden heen mensen geweest met een soort geheime kennis. Deze mensen werden ingewijden, meesters, priesters of heiligen genoemd vanwege hun genezende gaven. Omdat zo’n 3000 jaar voor Christus “de verbinding” met de Geestelijke Wereld dicht ging, hadden alleen nog ingewijden de kennis van genezing. Het is een kennis, die voorbijgaat aan het denken. Het gaat over een werkelijkheid op een niet wetenschap-pelijke manier. Deze Esoterische Geneeskunde is niet een stapeltje feiten of formules of een paar kruiden, die je maar even uit je hoofd hoeft te leren om het te weten en te kunnen toepassen. Esoterische kennis heeft te maken met een kosmisch bewustzijn. Jezus, Boeddha en ook Lao Tse zijn grote voorbeelden uit het verleden.

Esoterische kennis over gezondheid en ziekte
In de beginperiode van het Na-Atlantisch tijdperk, Oudindische periode (7000-5000 voor Christus), stond de Oudindische cultuur onder leiding van de Rishi’s; ze waren hoge ingewijden. Mogelijk ligt hier al de oorsprong van de ayurveda en yoga. Sjamanen, waren een soort priesters, die door hun verbinding met de Geestelijke Wereld magie aanwenden om genezing te bewerkstelligen.

Lao Tse

Lao Tse

Ook Paracelsus 4 was zo’n Meester. Hij erkende alleen het gezag van zijn eigen innerlijk kompas. “Wie volledig zich zelf is, is van niemand afhankelijk”, schreef hij. Paracelsus onderscheidde vijf vormen van ziek zijn:

 1. in het stoffelijke, fysieke lichaam
 2. in het etherische lichaam
 3. in het astrale lichaam
 4. in het mentale lichaam
 5. in de verbinding naar het Hoger Zelf.

Ook de Traditionele Chinese Geneeskunde gaat over een kennis, die je niet zelf kunt bedenken. In het boek LING TSJU wordt geschreven, dat de dialogen tussen Hoang Ti, de oud-Chinese keizer en zijn hofartsen stammen uit de periode 2674 – 2575 voor Christus. Deze geneeswijze gaat over acupunctuur, kruiden, oefening, massage en voeding.Hippocrates (460-370 voor Christus). Bij hem hield de oude geneeskunst die was gebaseerd op helderziende ervaring, al op te bestaan. Men begon de antwoorden te zoeken in de anatomie.

Christiaan Rozenkreuz (1378-1484) kreeg grote bekendheid door zijn geneeskunst. Hij studeerde o.a. planeten dierkunde, magie en de Kabbala. In 1401 richtte hij de Broederschap van het Rozenkruis op. Als eerste regel gold, dat de leden hun kennis zouden aanwenden voor het genezen van zieken.

Voor Rudolf Steiner (1861-1925), die aan de basis staat van de Antroposofische Geneeskunde is ziek zijn een natuurlijk proces richting gezondheid. Rudolf Steiner ziet de mens als een kosmisch bewust wezen, staand tussen Hemel en Aarde met een bovenpool en een onderpool. Een soort yin en yang, waarbij ons hart in wezen het orgaan is dat in zijn ritmische bewegingen de uitdrukking is van de ontmoeting tussen dat boven- en ondergebied.

Gezondheid2In onze tijd zijn door de verbinding met de Geestelijke Wereld die oude geneeswijzen weer aanhet opkomen. Leraren in verbinding met de bron komen met hernieuwde esoterische kennis. Er blijkt sprake te zijn van een verdere verdieping. De Esoterische Acupunctuur gaat weer veel verder dan de oorspronkelijke Klassieke Acupunctuur.

In de Esoterische Acupunctuur zie je verbinding ontstaan met de oude kennis van de Ayurveda, de Kabbala en ook het Hindu Chakra-systeem. Volgens de esoterische kennis blijkt gezondheid in harmonie te zijn met ziekte. Ziekte is dan een leerproces en ontwikkeling naar gezondheid. Men ziet dit ook over meerdere levens heen en dan wordt het begrijpelijk. Esoterie is dan een ontwikkeling, de weg naar het doel. Dit doel is hoog. Het gaat uiteindelijk om het bereiken van kosmisch bewustzijn. Gezondheid wordt dan de mogelijkheid mee te gaan in een voortdurende verandering, groeien aan het leven.

De huidige gezondheidszorg
Regulier is de cellulaire verandering basis geworden om ziekte te begrijpen. Niet gezondheid wordt op school of universiteit onderwezen, maar ziekte. Denken en emotie worden herleid tot neurofysiologische functies. Mystieke ervaringen, uittredingen en bijna-doodervaringen kunnen niet worden verklaard volgens een materieel model en worden hallucinaties genoemd. Periodieke gezondheids-checks blijken zinloos. De gezondheidszorg is opgesplitst in zeer veel specialismen, die zich bezighouden met een klein onderdeeltje van je lijf. Deze gezondheidszorg is onbetaalbaar geworden.

De nieuwe gezondheidszorg
Een nieuwe gezondheidszorg moet bestaan uit een combinatie op voet van gelijkwaardigheid van de huidige reguliere kennis en de esoterische kennis. Gevolg is dat je kunt uitgaan van gezondheid en bewustzijn i.p.v. uitgaan van ziekte. Stimuleren van het eigen genezend vermogen, versterken van het immuunsysteem is uitgaan van gezondheid.

Wat kun je nu al doen en laten?
strijd-in-Geneeskunde-2Probeer verbinding te maken, minstens 1 keer per dag met de Geestelijke Wereld. Verbinding betekent dat alle informatie via jouw chakra’s wordt doorgegeven naar alle cellen in het lichaam. 2e ding wordt dan interessant. Wanneer al je cellen weten wat ze moeten doen, dan hebben ze alleen nog materiaal nodig om te werken. Dit materiaal krijg je door biologisch-dynamisch8 te eten. Verder kun je het stappenplan bekijken op mijn website.

 1. Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken. (1948 WHO).
 2. Gezondheid kan worden beschreven als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. (van Machteld Huber, arts en onderzoeker. Zij kreeg in september 2012 een prijs (ZonMw-Parel) ter stimulans om door te gaan met haar onderzoek naar gezondheid.)
 3. Een behandelaar kan een arts zijn, maar ook een therapeut.
 4. Paracelsus was een Zwitsers arts, filosoof en gnosticus die leefde van 1493 tot 1541. Zijn eigenlijke naam was Theophrastus van Hohenheim.
 5. De totale mens bestaat naast een fysiek lichaam ook uit een etherisch lichaam, een astraal lichaam en een mentaal lichaam met het Hoger Zelf.
 6. Het regeerakkoord VVD-PVDA zegt over de zorg o.a. het volgende: Goede zorg en, nog belangrijker, goede gezondheid is niet alleen een zaak van de overheid. Succes boeken we alleen door samen te werken. Dat begint bij preventie en een gezonde levensstijl. Natuurlijk zijn mensen hiervoor in de eerste plaats zelf verantwoordelijk, maar wij willen dit ondersteunen.

Gepubliceerd in ‘Verwachting’ – 18e jaargang nr 67 – juni-augustus 2013